Dinosauriformes: Dinosau I, Vym R N Na Konci K Dy, Seznam Dinosaur , Dinosau Rekordy, Seznam Evropsk Ch Dinosaur , Velikost Dinosaur Source Wikipedia

ISBN: 9781232870654

Published: August 7th 2011

Paperback

44 pages


Description

Dinosauriformes: Dinosau I, Vym R N Na Konci K Dy, Seznam Dinosaur , Dinosau Rekordy, Seznam Evropsk Ch Dinosaur , Velikost Dinosaur  by  Source Wikipedia

Dinosauriformes: Dinosau I, Vym R N Na Konci K Dy, Seznam Dinosaur , Dinosau Rekordy, Seznam Evropsk Ch Dinosaur , Velikost Dinosaur by Source Wikipedia
August 7th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 44 pages | ISBN: 9781232870654 | 7.13 Mb

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 42. Kapitoly: Dinosau?i, Vym r n na konci k dy, Seznam dinosaur?, Dinosau rekordy, Seznam evropsk ch dinosaur?, Velikost dinosaur?, ?esk dinosaurus, Plazop nv, Dinopark Vy kov, Ptakop nv, St tn dinosaurus, Silesaurus,MoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 42. Kapitoly: Dinosau?i, Vym r n na konci k dy, Seznam dinosaur?, Dinosau rekordy, Seznam evropsk ch dinosaur?, Velikost dinosaur?, ?esk dinosaurus, Plazop nv, Dinopark Vy kov, Ptakop nv, St tn dinosaurus, Silesaurus, Paleoc nn dinosau?i, Troodontidae, Megalosauridae, Avemetatarsalia, Scutosaurus, Megalosauroidea, Halticosaurus, V lka o kosti, Silesauridae, Eubrontes, Asilisaurus, Dinosau mumie, Lewisuchus, Albisaurus, Anatosaurus, Procerosaurus, Carn, Bernissartia, Gastrolit, Aachenosaurus, Yixian, Siamotyrannus, Minmi, Scipionyx, Titanosuchus, Dubreuillosaurus, Ticinosuchus.

V atek: Vym r n na konci k dy (t zn m jako vym r n K-T nebo ud lost K-T, kde K znamen k da a T terci r neboli t?etihory), je velk vym r n, kter se odehr lo na p?elomu druhohor (konec k dy, tedy p?ed zhruba 65,5 miliony lety) a kenozoika a p?i n?m b?hem relativn? kr tk ho ?asov ho seku vyhynulo mnoho rostlinn ch i ivo?i n ch druh?.

Z t to doby poch z vrstva sediment?, nalezen na r?zn ch m stech sv?ta a zn m jako rozhran K-T. Je zn mo jako vym r n, v jeho pr?b?hu vym?eli v ichni zbyl nepta dinosau?i, a a?koliv mal po?et dinosau ch fos li byl nalezen i po rozhran K-T, obvykle se tyto fos lie vysv?tluj eroz k dov ch sediment? a jejich p?em st?n m do mlad ch vrstev. Mimo dinosaury v ak vym?eli i mosasau?i, plesiosau?i, ptakoje t i, mnoz bezobratl i n?kter rostliny. Savci a pt ci a na p r v jimek p?e ili toto vym r n bez hony a v n sleduj c m obdob se tyto skupiny prudce rozr?z?ovaly za vzniku zcela nov ch v vojov ch lini .

P iny tohoto vym r n nejsou dosud zcela objasn?n . N?kte v?dci ho vysv?tluj ur?itou katastrofickou ud lost, jako je dopad velk ho mimozemsk ho t?lesa, nebo silnou vulkanickou ?innost . T?mto hypot z m napom h skute?nost, e bylo opravdu nalezeno n?kolik kr ter? po dopadu meteorit?, stejn? jako masivn vulkanismus v Dek nsk plo in? datovan do t to doby. Takov katastrofy mohly omezit d...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Dinosauriformes: Dinosau I, Vym R N Na Konci K Dy, Seznam Dinosaur , Dinosau Rekordy, Seznam Evropsk Ch Dinosaur , Velikost Dinosaur":


festiwalbiegowziemiklodzkiej.pl

©2010-2015 | DMCA | Contact us